Ateitininkų Namai

Ateitininkų Namai – 1380 Castlewood Drive, Lemont, Illinois

Ateitininkų Namai – 1380 Castlewood Drive, Lemont, Illinois

Ateitininkai yra pasaulėžiūrinė, asmenybės ugdymo ir auklėjimo organizacija, jungianti lietuvių kilmės katalikiškąjį jaunimą ir mokslą baigusius organizacijos narius. Ateitininkijos tikslas yra auklėti jaunimą pilnutinėmis asmenybėmis, turinčiomis išlavintą protą, tvirtą valią ir jautrią širdį. Ateitininkų Namai yra puiki vieta burtis siekiant to tikslo.

Ateitininkų Namuose vyksta įvairiausios konferencijos, susirinkimai, maldos būreliai, posėdžiai, pobūviai, ir šeimų šventės. Netolimoje ateityje numatoma įsteigti ateitininkų veiklos archyvą.

Nariai

Ateitininkų Namai yra išlaikomi narių darbais ir aukomis. Nariais tampa žmonės paaukoję $200.

Kviečiame jus visus įsijungti į narių eiles. Ateitininkų Namai bus tada ir jūsų namai! Jauskitės kaip namie – naudokite ir išlaikykite savo namus.

Žemėlapis

 

Telefonas 630-257-9769
Fax 630-243-0416
El. pastas  klausimai@atnamai.org

Ateitis Foundation
1380 Castlewood Drive
Lemont, IL 60439