DOTACIJOS PRAŠYMAS – Ateitininkų Šalpos Fondui

Prašymus galima pateikti per visus metus.

Adresas
Adresas
Telefono numeris *
Telefono numeris
$
Nuo *
Nuo
Iki *
Iki

Jeigu AŠF taryba prašymą patenkins, prašytume projektu susijusių išlaidų kvitų kopijas ir apyskaitą kur pinigai buvo išleisti, persiųsti AŠF valdybos pirmininkui, Audrius Rušėnas, c/o Ateitininkų Šalpos Fondas, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439, arba el. paštu: (asfondas@gmail.com), prieš dotacijos paskirties metų paskutinę dieną, būtent gruodžio 31 d.