Ateitininkų Šalpos fondo valdomieji organai

Tarybos nariai (2017m. kovo 18d.)

Petras V. Kisielius, pirmininkas
Laima Aleksienė
Viktoras Kaufmanas
Andrius Kubilius
Vida Kuprytė
Gytis Mikulionis
Vidas Neverauskas
Dalia Garūnaitė-Sadauskienė
Palmira Janušonis-Westholm

Valdyba

Audrius Rušėnas, pirmininkas
Gediminas Damašius, vice-pirmininkas
Laima Aleksienė, sekretorė
Viktoras Kaufmanas, iždininkas

Revizijos Komisija

Pranutė Domanskienė
Antanas Gilvydis
Edmundas Vasiliauskas

Prašymus reikia pateikti Valdybos pirmininkui Audriui Rušėnui, el. paštu asfondas@gmail.com

Ateitininkų Šalpos Fondo adresas 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439