Dievo Tarnas Kunigas Alfonsas Lipniūnas

kun Vitalijus Kodis.jpg

Kun. Vitalijus Kodis

Kun. bažn. t. lic. Vitalijus Kodis buvo paskirtas Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacinės bylos postulatoriumi. Beatifikacinė byla yra teisinis procesas, o postulatorius atstovauja ieškovą. Šiuo metu yra vykdomas tyrimas Dėl Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo, kankinystės, taip pat dėl kankinystės garso ir dėl patiriamų malonių per Dievo tarno užtarimą.

Per Marijos radiją Lietuvoje spalio 31 dieną 9:00 valandą buvo laida “Katechezė”, Kun. Vitalijus Kodis kalbėjo apie kunigą Alfonsą Lipniūną. Jei norėsite, tai 22:30 Lietuvos laiku bus laidos kartojimas. Arba galima pasiklausyti ir kitu laiku adresu www.marijosradijas.lt archyve.

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba posėdžiavo

•••• Darius Polikaitis – naujas tarybos pirmininkas ••••

Š. m. rugsėjo 15 d. naujai išrinkti Š. Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) nariai telefonu posėdžiavo ir pasiskirstė pareigomis. Darius Polikaitis iš Čikagos buvo paskirtastarybos pirmininku.Jis perima pareigas iš šešerius metus dirbusio dr. TomoGirniaus. Daina Čyvienė sutiko eiti valdybos vicepirmininkės pareigas, Rita Bureikaitė-Kaufmanienė liko sekretore. Eligijus Sužiedėlissutiko tęsti iždininko darbus, kol bus surastas tinkamas pakaitalas. Posėdyje buvo apgailestauta, kad prel. Edmundas Putrimas dėl per didelio darbo krūvio turėjo atsisakyti ateitininkų dvasios vadovo pareigų. Posėdyje buvo diskutuojami siūlymai, kaip ateinančiais metais Šiaurės Amerikos ateitininkai pažymės savo sąjūdžio 110 m. jubiliejų. Šalia jau minėtų asmenų taryboje dirbs Marija Čyvaitė, Rima Girniuvienė, Eglė Paulikienė, Grasilda Reinytė, Vytautas Sužiedėlis ir dr. Algirdas Lukoševičius.

ŠAAT info

_IMA2371 (1).jpg

PADĖKA

Padėka
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba dėkoja dr. Tomui P. Girniui, kadenciją baigusiam ŠAAT pirmininkui, ir jo vadovaujamai tarybai už atkaklią ateitininkiškos dvasios skatinimą siekiant įgyvendinti jos principus mūsų visuomeniniame, kultūriniame ir dvasiniame gyvenime.

Tomas+G+sm.jpg

2019 Ateitininkų sendraugių savaitė Kennebunkporte

Nedelskite – užsisakykite kambarius

  • 2019 m. studijų ir poilsio savaitė vyksta rugpiūčio 3-9

  • Kambarius Pranciškonų svečių namuose vasarotojai pildo greitai, todėl skubėkite registruotis į Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitę. Žinių apie Kennebunkporto vietovę, Pranciškonų sodybą ir svečių namus rasite www.franciscanguesthouse.com. Užsisakykite kambarius skambindami į raštinę 207-967-4865. Nepamirškite paminėti, kad dalyvausite ,,ATEITIS WEEK”.

Read More

2018 Ateitininkų sendraugių savaitė Kennebunkporte

Šių metų rugpjūčio 4-10 dienomis vyks kasmetinė Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė tėvų Pranciškonų vasarvietėje, Kennebunk miestelyje, Meino valstijoje. Kas dar nėra svečiavęsi Kennebunk mietelyje, bus priblokštinuostabaus grožio paplūdymiais, gamta ir saulėlydžiais ramių rugpjūčio vakarų metu. Ši ateitininkų stovykla tai ne tik galimybė praturtinti dvasią giliomis paskaitomis ir diskusijomis, pradžiugintį širdį plačia muzikinių koncertų pasiūla, tačiau ir pasisemti stiprybės visiems ateinantiems metams, pabūti dvasingoje aplinkoje ir susirasti naujų draugū.

Read More

Šiaurės Amerikos ateitininkų suvažiavimas – 2016 m. rugs. 25 d.

Šių metų rugsėjo 25 d., sekmadienį, nuo 2 val. p.p. iki 4 val. p.p. Čikagos alike (JAV rytiniame pakraštyje – 3-5 val. p.p., o Los Angeles – 12-2 val. p.p.) vyks Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Pagrindinė susirinkimo vieta – Ateitininkų namaiLemonte. Planuojama tiesioginė video konferencija, kurioje internetu galės dalyvauti ateitininkai iš visų Šiaurės Amerikos vietovių. Susirinkime bus pateiktos veiklos ir finansų ataskaitos bei renkami Tarybos nariai. Netrukus bus paskelbta susirinkimo darbotvarkė ir nuoroda kaip prie susirinkimo prisijungti...

Read More