Pradiniai skautų ir ateitininkų santykiai

2008 metais svenčiama šimtas metų nuo pasaulio skautų įkūrėjo Baden-Powell knygos "Skautybė berniukams" išleidimo.  Tuo pačiu metu švenčiama 90 metų nuo lietuvių skautybės įkūrimo. Šiam rašiniui pasinaudota lietuvių skautų įkūrėjo Petro Jurgėlos knyga "Lietuviškoji skautija", išleista Lietuvių skautų sąjungos 1975 m. Ypatingas dėmesys bus skiriamas šioje knygoje aprašytiems pradiniams skautų ir ateitininkų santykiams...

Read More

Šalkauskio gyvos dvasios sąjūdis

Stasys Šalkauskis, nors ir nėra ateitininkijos tėvas ar kūrėjas, dar tebėra ateitininkijos istorijoje žinomiausias jos ideologas bei jos pagrindinis organizacinės struktūros architektas. Stasio Šalkauskio asmenybė svarbi ne tik ateitininkijai bet ir lietuvių tautos intelektualinei bei kultūrinei praeičiai kaip Lietuvos XX amžiaus žymiausias katalikų intelektualų vadovas . Tris metus prieš savo mirtį Šalkauskis pradėjo puoselėti jam pačiam visai naują ir nūdien ateitininkijai primirštą skirtingą tikėjimo išpažinimo bei religinės veiklos sampratą, kurią jis pavadino “Gyvosios Dvasios Sąjūdžiu”. Šalkauskiui bei jo Gyvosios Dvasios pasekėjų unikalus visuomeninis bandymas buvo pakirstas Šalkauskio mirtimi, kataklizminiu Antruoju Pasauliniu Karu bei komunistinio rėžimo sriautu.Visgi verta nūdien ateitininkijai suprasti bei išgvildenti Šalkauskio “Gyvosios Dvasios Sąjūdžio” bruožus bei ypatybes ir pažvelgti, ar šio lietuvių tautos milžino dvasinio mąstymo kulminacija tebeturi kokio aktualumo mums ateitininkams bei katalikams, stengiantis suformuluoti ateitininkijos viziją bei nustatyti lietuvių katalikų veiklos strategiją XXI amžiuje...

Read More