Šiaurės Amerikos sendraugių sąjunga

2018 Ateitininkų sendraugių centro valdyba:

Tėvas Lukas M. Laniauskas, SJ - dvasios vadovas
Rasa Narutytė-Kasniūnienė - pirmininkė
Marius Kriaučiūnas - vice pirmininkas
Rita Rušėnienė - sekretorė
Audrius Rušėnas - iždininkas

Ateitininkų sendraugių sąjunga remia ateitininkų jaunimo auklėjimo veiklą, siekia lietuvių tautoje skleisti religinio sąmoningumo, krikščioniškojo teisingumo ir artimo meilės mintis.

Ateitininkų sendraugių sąjungos veikimo sritys: religinė praktika, artimo meilės darbai, paskaitos, pranešimai, pasikalbėjimai, studijų dienos, spauda, susirinkimai, konferencijos, parodos, kultūriniai renginiai ir kt.

Susisiekti rašykite:   sendraugiucv@gmail.com