KAS MES

Ateitininkų organizacija turėtų tapti jaunuolių, turinčių stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse, sąjūdžiu, kuris darytų ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos ir išeivijos jaunimo kultūrai.

_IMA2371 (1).jpg

PENKI ATEITININKŲ PRINCIPAI

Katalikiškumas. Ateitininkas turi būti geras katalikas, turi stengtis gyventi taip, kaip Bažnyčia moko.

Tautiškumas. Ateitininkas turi būti geru lietuviu. Jis turi ne tik mylėti Lietuvą, bet kalbėti lietuviškai, pažinti Lietuvos istoriją ir dirbti dėl Lietuvos.

Šeimyniškumas. Ateitininkas turi būti geras šeimos narys. Jis turi gerbti savo tėvus, turi stengtis jų klausyti, jiems padėti. Jis turi mylėti savo brolius ir seseris.

Visuomeniškumas. Ateitininkas turi suprasti, kad jis yra visuomenės narys. Jis turi jausti atsakomybę už kitus, žiūrėti visų bendro gėrio, ir turi gerbi kitų teises ir laisvę.

Inteligentiškumas. Ateitininkas turi siekti aukštų idealų. Jis turi mokytis, turi skaityti, domėtis daugeliu dalykų. Jis turi stengtis išugdyti stiprų charakterį.

SIMBOLIKA

ATEITININKŲ FEDERACIJOS ŽENKLAS

Ateitininkų ženklą nustatė reorganizacinė Palangos konferencija, o meniškai jį įvykdė dailininkas A. Tamošaitis. Tulpė reiškia dvasinę jaunatvę. Penki jos žiedlapiai mena penkis ateitininkų principus. Kryžius yra pagrindinių gyvenimo krypčių rodyklė: gulstinė linija reiškia gamtinį mūsų kelią, o statmeninė - antgamtinį. Trejetas spindulių, kurie ištrykšta iš saulės ir sudaro kryžių, reiškia trejetą dieviškųjų dorybių - tikėjimą, viltį ir meilę. Saulė kryžiaus centre simbolizuoja amžiną šviesą ir tiesos šaltinį Dievą. Žemės pusrutulis - mūsų veiklos plotas, pasaulis. Gedimino stulpai, įspausti žemės pusrutulyje, - tai mūsų veiklos ypatingoji vieta - savoji žemė, tauta, tėvynė.

Ženklas segamas prie apdaro kairėje krūtinės pusėje.

AF struktūroje yra savarankiškai veikiantys padaliniai - Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS), Moksleivių ateitininkų sąjunga (MAS), Studentų ateitininkų sąjunga (SAS), Ateitininkų sendraugių sąjunga (ASS). Kiekviena sąjunga turi savitą simboliką - skirtingų spalvų ženklelius ir juosteles (ASS - tik ženklelius). Juostelė, rišama per petį, primena kardo juostą, taip juostelė primena įpareigojimą būti drąsiu ir garbingu. Juostelė puošia nario krūtinę - ir tai reiškia, kad jis savo idealams turi tarnauti visa širdimi. SAS korporacijos taip pat turi kepurėles bei savitos spalvos juosteles. Kepuraitė yra galvos papuošalas - tos galvos, kuri vadovauja nario veiksmams ir už juos atsako.

Visų sąjungų ženkleliams būdinga auksinė spalva reiškia idealų patvarumą ir viltingą pergalę.

MISIJA IR ISTORIJA

Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Ateitininkų organizacija turėtų tapti jaunuolių, turinčių stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse, sąjūdžiu, kuris darytų ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos ir išeivijos jaunimo kultūrai. Ateitininkų organizacija turėtų tapti patrauklia ir realia alternatyva šiuolaikinei neturinčiai aiškios vertybinės krypties postmodernistinei jaunimo kultūrai, individualizmui bei vertybiniam reliatyvizmui.

Ateitininkų organizacija turėtų būti prieinama ir patraukli veiklos ir saviugdos forma visiems jaunuoliams, kurie vertina aiškias bei tvirtas vertybines nuostatas, nori lavinti savo intelektualinius, kūrybinius, organizacinius sugebėjimus, gilinti savo pasaulėžiūrą ir aktyviai pasitarnauti bendram visuomenės gėriui įvairiose visuomeninės, socialinės, kultūrinės, religinės, politinės ir tarptautinės jaunimo veiklos srityse.

Ateitininkų organizacija turėtų tapti žinoma ir prieinama tiek Lietuvos  tiek ir išeivijos jaunimui ir sudaryti sąlygas vietos jaunimui aktyviai įsijungti į jau egzistuojančių organizacijos padalinių veiklą ar savarankiškai įkurti naują ateitininkų veiklos centrą gaunant visą reikalingą paramą bei pagalbą iš arčiausiai esančių ateitininkų veiklos centrų.

Ateitininkų organizacija turėtų tapti nauju įtakingu šiuolaikinės Lietuvos ir išeivijos jaunimo kultūros formavimosi židiniu, kurio teigiama įtaka apimtų įvairius Lietuvos ir išeivijos jaunimo sluoksnius ir galiausiai teigiamai įtakotų visos visuomenės vertybinę orientaciją bei nuostatas.