Korp!Giedra

 Korp!Giedra. Šūkis: "Į kalnus, į viršūnes"

 

Korp! Giedra yra vienetas jungiantis aukštuosius mokslus studijuojančias ar baigusias ateitininkes moteris, veikiantis ateitininkų Federacijos apimtyje.

Tikslas

Korporacijos "Giedra" tikslas yra gyventi pagal ateitininkų principus, ugdyti pilnutinį moteriškumą ir skleisti šviesą ir gėrį savo šeimoje ir visuomenėje.

Uždaviniai

Korp! Giedros narės individualiai ir bendrai, savo gyvenimu ir darbais siekia:

Gilinti savo katalikišką tikėjimą, tarnauti Dievui ir Bažnyčiai

Ugdyti savo tautiškumą, sąmoningai kurti lietuvišką tapatybę, mylėdamos tėvynę dirbti savo tautai 

Lavinti inteligentiškumą, siekti mokslo ir plataus bei gilaus išsilavinimo, puoselėti kūrybą bei menus

Brandinti visuomeniškumą, su krikščioniškuoju idealizmu dalyvauti ir vadovauti savo gyvenamojoje ir lietuviškoje aplinkoje.

Skleisti šeimyniškumą ir šilumą, skirti savo žinias ir jėgas šeimų ir bendruomenės gerovei

Istorija

Pirmieji žingsniai pradėti 1922 Lietuvos Universitete, Kaune, kai prof. Pranas Dovydaitis sukvietė studentes žurnaloNaujoji Vaidilutė pasitarimui. To pasitarimo metu susibūrė  “Lietuvių katalikių studenčių grupė”. Ši grupė palaipsniui vystėsi ir po keturių metų 1926 spalio 3, persiorganizavo į “Studenčių ateitininkių draugovę”, veikiančią Studentų Ateitininkų Sąjungos apimtyje. Tai laikoma Korp. Giedra pradžia, nes ši draugovė 1930 ėmė vadintis Giedros draugove ir 1934 tapo korporacija Giedra. Giedros obalsis: “Į kalnus, į viršūnes”, pasirinkta globėja: šv. Teresė iš Lisieux.

Po Antro pasaulinio karo Giedra atsikūrė Vokietijoje ir po to, JAV. Šiuo metu, Giedros korporacija veikia tik JAV, su organizuotais skyriais Čikagoje ir Clevelande, nors pavienių giedrininkių randama įvairiuose pasaulio kraštuose.  Pavienių giedrininkių randama įvairiuose pasaulio kraštuose.

Platesnę informaciją suteikia: 

Rita 630-243-1228 ep venclovas@comcast.net ar Lidija 630-243-8113; ep l.ringus@comcast.net

 

Kalendorius

 

Visos moterys mielai kviečiamos ypatingoms rekolekcijomis -  “Motinos bažnyčios širdyje aš būsiu meilė“, kurias praves iš Lietuvos atvykusi Nekalto Prasidėjimo ses. dr. Daiva Kuzmickaitė, profesorė iš Vytauto Didžiojo Universiteto,  Ateitininkų Namuose, Lemonte,IL  2016 m.  lapkričio 19 d., šeštadienį.   Rekolekcijas ruošia Korp!Giedra, atžymėti 90 metų gyvavimo sukaktį. 
Pradžia 9 v.r. ir tęsis iki 3 v.p.p.
Kaina $15 asmeniui, bus kava ir lengvi pietūs. Registruotis pas
Laimą Garbonkienę  lyma@juno.com ir 630-204-2601 ar  
Lidiją Ringienę  l.ringus@comcast.net ir 630 267 9010

 

ses. dr. Daiva Kuzmickaitė

ses. dr. Daiva Kuzmickaitė

 

CURRICULUM VITAE

VARDAS, PAVARDĖ:    KUZMICKAITĖ Daiva Kristina

ASMENINIAI DUOMENYS:
Adresas:    A. Mapu g. 8-6, Kaunas LT-50115
El adresas:    vargdieniu@gmail.com
Mob. Tel.    +3706 1615 723


IŠSIMOKSLINIMAS:    2000 daktaro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai)
1995 Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės rūpybos magistro kvalifikacinis laipsnis
1989 Vilniaus pedagoginio instituto Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos ir ikimokyklinio auklėjimo metodininkės diplomas

MOKSLO LAIPSNIS:    Socialinių mokslų daktarė (2000, Vytauto Didžiojo universitetas)
MOKSLO KRYPTIS:    Sociologija
MOKSLO SRITIS:    Socialiniai mokslai
KALBOS:    Lietuvių – gimtoji kalba; anglų kalba - puikiai, rusų kalba – labai gerai.

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR PAREIGOS:
2016 – Vaikų globos ir įvaikinimo programos koordinatorė; Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Pal. J. Matulaičio namai.
ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA:
2008-2016 VDU Viešojo administravimo katedros docentė.
2005-2916 VDU Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja.
2005-2009 VDU Išeivijos studijų centras, mokslo darbuotoja.
2002-2009 VDU PMDF Viešojo administravimo katedra, lektorė.
2001-2002 Socialinio darbo instituto docentė; VDU.
2000-2001 VDU Socialinių mokslų fakultetas, Socialinės rūpybos profesinių studijų centro lektorė;
1996 - 2000 m.m. Čikagos Loyolos universitete doktorantūros studijos socialinio darbo ir sociologijos srityse (J.A.V.).
1996-1997 m.m.Socialinio darbo mokykloje praktika Indianos valstijoje, JAV.
1995-1996 m.m. Panemunės vidurinė mokykla, socialinė pedagogė.
1992-1996 m. Caritas jaunimo sekcijos referentė; „Caritas“ žurnalo jaunimo skyriaus redaktorė.
1993-1995 m. Vaikų žurnalo „Žiburėlis“ vyr. Redaktorė.
1989-1991 m. Mairjampolės pedagoginė mokykla, dėstytoja; V. Mykolaičio-Putino vidurinė 
    mokykla, mokytoja.
1984 -1989 m. Vilniaus 139 vaikų lopšelio darželio auklėtoja.

PEDAGOGINĖ VEIKLA:
Kursai magistrantūros programose – Valstybės migracijos politika; Valstybės socialinė politika; Akademinis rašymas viešajame administravime; NVO teorija ir praktika; Filantropija ir paramos fondai; Etninių santykių ir migracijos problemos; Socialinė ekonomika; Socialinio darbo teorijos; Akademinis rašymas; Kokybiniai tyrimai.
Kursai bakalauro programose – Socialinė rūpyba; Gerovės valstybė; Socialinė ekonomika ir pilietinė visuomenė.
Vadovavimas magistro ir bakalauro baigiamiesiems darbams.
Vadovavimas ir dėstymas doktorantams.

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS
    Tarptautinės migracijos socialiniai aspektai; kokybiniai tyrimai; socialinė politika; trečiasis sektorius, filantropija, socialinė ekonomika.
REDKOLEGIJOS
2006 -    Žurnalo OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos redkolegijos narė.
2003 -    Žurnalo Illinois Child Welfare tarptautinės redkolegijos narė konsultantė.
2003-2006    Nevyriausybinių organizacijų laikraščio „KNOPC“ redkolegijos narė.
    
PARENGTOS MOKSLO PROGRAMOS
2008    „Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorija“ magistrantūros programos
    rengimo grupės narė, Vytauto Didžiojo universitetas.
    •    Socialinės ekonomikos magistrantūros programos rengimo grupės narė, Vytauto Didžiojo universitetas.

NARYSTĖ AKADEMINĖSE DRAUGIJOSE:
2000    Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė.
2000    JAV Midwest sociologų draugijos narė.
1995    Lietuvos sociologų draugijos narė.
NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE: 
2007    Iustitia et pax komiteto gen. sekretorė
1996-2016    Ateitininkų federacijos tarybos narė

LAIMĖTI GRANTAI IR TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/ Ekspertavimas/
DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE/PRANEŠIMAI

2009-2016    Rytų ir Vidurio Europos stipendijų komiteto narė
2010-2016     Vaikų globos įstaigų darbuotojų refleksijų grupės koordinavimas; Įtėvių ir globėjų savipagalbos grupės koordinavimas ir konsultavimas; filmų terapijos programos koordinavimas, Iustitia et pax komiteto seminaru programos koordinavimas
2016 04 28     Pranešimas „Bendruomenės atsaką saugant savo pažeidžiamus narius“ Respublikinėje Lietuvos Caritas konferencijoje NAUJoS PREKYBOS ŽMONĖMIS FORMos LIETUVOJE IR BAŽNYČIOS ATSAKas Kaunas
2016 04 14      Pranešimas „Epistemiologiniai tarptautinės migracijos tyrimų aspektai: pozityvizmo ir konstruktyvizmo paradigmų sąveika“, skaitytas VDU Lietuvių išeivijos instituto ir Lietuvių literatūros katedros mokslinėje  konferencijoje „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai.
2015 04 13    Social Work Distance Education Conference, University of Indiana at Indianapolis, JAV.. Pranešimas “To Dare to Learn Together Over the Seas: Insights from a 9-year International Partnership in Videoconference Teaching of a Peace-Building Global Social Work,”  Jonas Ruskus, Violeta Ivanauskiene, and Daiva Kuzmickaite.
2015 02 22     Diskusija Knygų mugėje, pristatant Dalios Cidzikaitės knygą „Manėm, kad greit grįšim“.
2014 05 15     VDU Lietuvių išeivijos instituto ir Valdo Adamkaus prezidentinė biblioteka-muziejus surengė profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus knygos "Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija" sutiktuves. Renginyje dalyvavo knygos autorius prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, istorikė dr. Daiva Dapkutė, sociologė doc. dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė, V. Adamkaus prezidentinės bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis, leidyklos „Versus aureus“ direktorius dr. Arturas Mickevičius ir filmininkas Henrikas Gulbinas.
2013 08     Renovabis 17 tarptautinėje konferencijoje diskusijos „Europos socialinio modelio perspektyvos“ pranešėja. Vokietija, Frising.
2013 04     Iustitia et Pax komitetų tarptautinė konferencija Romoje.
2012-2014    Savanorių "Pastogei" projekto grupės konsultavimas; socialinės veiklos Pal. J. Matulaičio namuose koordinavimas; 
2011     “Lietuviai pasaulyje: tautinio tapatumo išsaugojimas“ projekto įgyvendintoja.
2010-2012    Projekto “Pasaulio lietuvių akademija“ (Lietuvių išeivijos institutas), vadovė.
2008    Pranešimas Lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume Čikagoje, JAV.
2007-2008         Lietuvių išeivijos instituto vykdomo projekto „Emigracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai”, užsakyto TMID, koordinatorė ir tyrėja (Nagrinėjamos migruojančių šeimų ir jų vaikų kolektyvinės patirtys)
2006-2007         Logistikos specialistų kompetencijų testavimo instrumento kūrimas, Jaunimo karjeros centro projektas. Ekspertų grupės koordinatorė.
2006    Liuksemburgas EZA seminaras.
2005    Barcevičius E., Taurait_-Kawai E., Martinaitis Ž., Kuzmickaitė D., Žvalionytė D. Ekonominių migrantų skatinimo grįžti į tėvynę priemonės. Mokslinis tyrimas. Vilnius. P. 74. Prieiga per internetą: http://www.migracija.lt/index.php?-971318340
2006    Socialinės ekonomikos instituto vykdyto tyrimo „Pabėgėlių ir jų šeimų poreikiai
    Lietuvos Respublikoje“(užsakytojas: Moterų informacijos centras) grupės vadovė.
    •    Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarptautinio EQUAL projekto In Corpore
tarptautinės darbo grupės narė metodinei priemonei apie prieglobsčio prašytojų įgalinimą parengti.
2005-2006    Socialinės ekonomikos instituto rengiamos “Prieglobsčio prašytojų profesinio
     orientavimo ir konsultavimo metodikos” grupės narė ir autorė.
2005-2006    Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės konsultacinės ekspertų darbo grupės „Lietuvos valstybės ilgojo laikotarpio strategijai lietuvių išeivijos atžvilgiu vertinti“ narė.
2005-2006    Socialinės ekonomikos instituto vykdytos galimybių studijos “Prieglobsčio prašytojų socialinės ir profesinė integracija” grupės vadovė.
2005    Viešosios politikos ir vadybos instituto vykdyto mokslinio tyrimo „Ekonominių migrantų skatinimo grįžti į tėvynę priemonės“, užsakyto SADM, tyrėja.
2004-2005    Socialinės ekonomikos instituto vykdytos galimybių studijos “Skurdo mažinimo politikos Lietuvoje įgyvendinimas 2003m.” grupės vadovė.
    •    KNOPC laikraščio redkolegijos narė.
2005 09 29     Pranešimas “Protų ir kūnų nutekėjimas – problema ar laimėjimas Lietuvai?” Kaunas, VDU. Lietuvių katalikų mokslo akademijos Kauno skyriaus susirinkime.
2005 09 22.    Pranešimas,“Naujoji Baltų migracija: tapatumų slinktys“. Tarptautinė Letonikos  konferencija. 
    •    Socialinės ekonomikos instituto vykdytos Skurdo Lietuvoje studijos vadovė
2004    Vokietijoje EZA seminaras
2004    Vizitas Čikagoje, lankant vaikų apsaugos nuo smurto valstybines ir NVO. Socialinės ekonomikos instituto vykdyto projekto „Vaiko šeimoje ugdymas“ su Čikagos Intrapsichinio humanizmo asociacija ir prof. K. Tyson, Loyolos universtitetas, JAV, įgyvendinimas
2004    Švedijoje EZA seminaras.
2003-2004    Pranešimas “Empowering Local Communities for Social Economy.”Presentations, Kauno savivaldybė, TAIEX seminaras
2003    Š. Airijoje, Derry konferencijoje pranešimas Building Civil Society: Lithuanian - Northern Ireland Partnership Case”. 
     ekonomikos projektus: galimybės Lietuvoje.
    •    Tyrimo „Vietos bendruomenių įgalinimas socialinei ekonomikai“ vadovė
2003    OSI HESP Tarptautinės vasaros mokyklos “Akademinių kompetencijų tobulinimas: į 
    praktiką orientuoto socialinio darbo tyrimai” vadovė, VDU SDI.
2003     OSI HESP Budapešte, Vengrijoje Atviros visuomenės institute kursai tarptautinėms vasaros
    Mokyklų programos vadovams
2003    PranešimasInternational Peace Conference “Beyond Us and Them: Shaping the Future Together” organised by the Peace Building Centre, Ireland, Letter Kenny.
2002     Pranešimas Prof. J. Wittner and D. K. Kuzmickaite, “Lithuanian Women Building Civil     Society.”American Sociologists’ Association, Annual Conference, Chicago, Il., USA.
2002    Projekto pristatymas “Women’s career and gender issues in Lithuania.” Vilnius, Open Society Fund Conference
2002     LR Seimo Nacinionalinio susitarimo dėl „Skurdo ir socialinės atskirties įveikimo“ darbo
     grupės narė
2002    Socrates Grundtvig 2 Learning Partnership GEM projektas socialinės atskirties grupių 
    įdarbinimui (Belgija) 
2001-2002    Project “Women’s career and gender issues in Lithuania.” Research conductor.
2001    OSI HESP Tarptautinės vasaros mokyklos “Naujos profesijos mokymo menas ir mokslas: į 
    pajėgumus orientuoto ir problemų sprendimo modelis socialiniame darbe” VDU, SDI.
2001    Pranešimas D. K. Kuzmickaite, “Recent Lithuanian Immigrants in Chicago: Gendered Strategies in Pursuit for a Legal Status.
2001    Tarptautinė konferencija “Emigracijos pradžios ir pabaigos”: Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania.
2001    Pranešimas D. K. Kuzmickaite, “Šiuolaikinės lietuvių migracijos tendencijos.” Europos studijų savaitė, Kretinga. 
2000    Pranešimas D.K. Kuzmickaite, „Religious Life of Recent Lithuanian Immigrants in Chicago.“ Conference of Midwest Sociologists’ Association “Age of Minorities as Majorities.“JAV
1999    Pranešimas D.K. Kuzmickaite, „Lithuanian immigrants parishes in Chicago area.“ Ethnography conference, Nortwestern university, Chicago, Ill. JAV
1999    Pranešimas D.K. Kuzmickaite, „School Social Work Model for Lithuania.“ International Conference of School Social Workers’, Chicago, Il. “Peace in Every Classrom”. JAV
1999    Pranešimas „Adaptation of Recent Lithuanian Immigrants in Chicago.“ Lithuanian World Community’s Annual European Lithuanians Study Conference (46th) Germany, Hüttenfeld.
1997    Pranešimas D.K. Kuzmickaite, Lithuanian School Truancy Problems.  X  Symposium of Science and Creativity, Chicago, JAV.

MOKSLO DARBAI
    •    Jonas RUŠKUS, Daiva Kristina KUZMICKAITĖ. Return migration in Lithuania: incoming challenges for children's education. //Migration and the Education of Young People 0-19. An Introductory Guide. Ed. By Mabel Ann Brown. Routledge. 2016. P. 126. https://www.routledge.com/products/9781138903777
    •    KUZMICKAITĖ D. K. Moterų vienuolijos// Streikus Arūnas. Iš sovietinės patirties į laisvės erdvę: vienuolijos Lietuvoje XX a. antroje pusėje. Monografija. Vilnius, 2015. 
    •    E. Aleksandravičius (Sud.), D. K. Kuzmickaitė (Sud.), I. Celešiūtė (Sud.), M. Raškauskienė (Sud.). Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija.  Vilnius: Versus aureus, 2013.
    •    Kuzmickaitė, D.K. Gyvosios krikščionybės apaštalas: pal. Jurgio Matulaičio socialinė veikla. //Ephemerides Marianorum: Studia Historyczno-theologiczne. Rocznik Instytutu Historii i Duchowosci Marianskiej. Lichen Stary, Poland. 2012 (1) P. 97-112.
    •    Kuzmickaitė D. K., Celešiūtė I. Tautinio tapatumo slinktys ir prasmės transnacionaliame kvalifikuotų lietuvių migrantų mobilume.// Dapkutė D., Celešiūtė I., Jovaišienė D., Kuzmickaitė D. K., Saldukas L., Ūsaitė K.,  Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje. Kolektyvinė monografija. Klaipėda: Baltic Printing House, 2012. P. 213-247.
    •    Dapkutė D., Celešiūtė I., Jovaišienė D., Kuzmickaitė D. K., Saldukas L., Ūsaitė K.,  Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje. Kolektyvinė monografija. Klaipėda: Baltic Printing House, 2012. P. 255.
    •    Kuzmickaitė, Daiva Kristina; Šalučkienė, Lina. Pal. Jurgio Matulaičio socialinės veiklos bruožai. SOTER 2012.43(71) P. 39-52.
    •    Civinskas, Remigijus; Genys, Dainius; Kuzmickaitė, Daiva Kristina; Tretjakova, Vaida. The dynamics of demographic decline and its consequences for Lithuania : viewpoints from a liberal perspective // The dynamic of demographic decline / eds. C. Bruil, P. van Schie, M. van de Velde. Brussels : European liberal forum, 2011. ISBN 9789073896000. p. 105-115. Prieiga per internetą: http://www.liberalforum.eu/tl_files/publications/40803%20Telder%20Boek%20proef%206.pdf
    •    Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Apostolo di un cattolicesssimo vivo. L’opera sociale del beato Giorio Matulaitis// In Beato Giorgio Matulaitis: Vita, opera scritti, intercessione, gloria degli altari. ISBN 978-83-7502-180-6, p.101-117. Congregacione dei Chierici Mariani, Roma. 2009. P. 296.
    •    Aleksandravičius, Egidijus (sudaryt.); Kuzmickaitė, Daiva Kristina (sudaryt.). Emigracija ir šeima : vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai = Emigration and the family: problems and challenges of children's education / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas ; sudarytojai Egidijus Aleksandravičius, Daiva Kristina Kuzmickaitė. Vilnius : Versus aureus, 2008. 414 p.: iliustr. ISBN 9789955341338.
    •    Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Įvadas // Emigracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai. Vilnius : Versus aureus, 2008. ISBN 9789955341338. p. 7-14.
    •    Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Teoriniai tarptautinės lietuvių migracijos diskursai // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Vilnius : Versus Aureus. ISSN 1822-5152. 2008, nr. 5, p. 24-32. [SocINDEX with Full Text (EBSCO); Current Abstracts (EBSCO); TOC Premier (EBSCO); 1,000].
    •    Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Vaikų švietimas užsienio šalyse // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Vilnius : Versus Aureus. ISSN 1822-5152. 2008, nr. 6, p. 23-51. [SocINDEX with Full Text (EBSCO); Current Abstracts (EBSCO); TOC Premier (EBSCO);
    •    Ruškus, Jonas; Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Į Lietuvą grįžusių šeimų vaikų ugdymo ypatumai: "Šėltinio" mokyklos atvejis // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Vilnius : Versus Aureus. ISSN 1822-5152. 2008, nr. 6, p. 106-116. [SocINDEX with Full Text (EBSCO); Current Abstracts (EBSCO); TOC Premier (EBSCO)
    •    Kuzmickaitė Daiva K. „Nevyriausybinės organizacijos“ in Visuotinė lietuvių enciklopedija. 2008. 12 tomas. Leidykla "Mokslo ir enciklopedijų leidyba", ISBN: 8018819
    •    Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Integration of Asylum Seekers in Lithuania// Empowering Asylum Seekers: Developing Good Practice. Helsinki : Finnish Association of Adult Education Centres, 2007. ISBN 9789519171991. p. 14-16. 
    •    Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Asylum Seekers in Lithuania // Empowering asylum seekers: developing good practice. Helsinki : Finnish Association of Adult Education Centres, 2007. ISBN 9789519171991. p. 25-27.
    •    Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Mentoring paves way to employment in Lithuania // Empowering asylum seekers: developing good practice. Helsinki : Finnish Associationof Adult Education Centres, 2007. ISBN 9789519171991. p. 142-149.
    •    Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Ar ir šiandien pridengtas filantropijos veidas? : bendruomeninė filantropijos perspektyva // Socialinė ekonomika. [D. 2], Filantropijos tradicijos Lietuvoje: tarpdisciplininis požiūris. Kaunas: Socialinės ekonomikos institutas, 2007. ISBN 9789955898009. p. 46-60. 
    •    Kuzmickaitė, Daiva Kristina (sudaryt.); Salinis, Vytautas (sudaryt.). Socialinė ekonomika. Filantropijos tradicijos Lietuvoje: tarpdisciplininis požiūris. [D. 2] ; leidinį sudarė Daiva K. Kuzmickaitė, Vytautas Salinis. Kaunas: Socialinės ekonomikos institutas, 2007. 64 p. ISBN 9789955898009.
    •    Aušrotas, Ramūnas; Kuzmickaitė, Daiva Kristina; Civinskas, Remigijus. Praktinės metodinės priemonės darbui su prieglobsčio prašytojais: priedas prie profesinio informavimo ir konsultavimo metodikos/ Ramūnas Aušrotas, Daiva K. Kuzmickaitė, Remigijus Civinskas. Klaipėda: Kaunas: Informacijos parkas\;  Socialinės ekonomikos institutas, 2006. 99 p. ISBN 9955684062.
    •    Kuzmickaitė D. K. „Pratarmė“, //“Prieglobsčio prašytojų profesinio orientavimo ir konsultavimo metodika”, R. Aušrotas, D. K. Kuzmickaitė, R. Civinskas (lietuvių ir anglų k.). Socialinės ekonomikos institutas. „Informacijos parkas“. Kaunas. 2006.  ISBN 9955-684-04-6. P. 4.
    •    Kuzmickaitė D. K. “Pabėgėlių profesinio informavmo ir konsultavimo Portfolio metodika“, //“Prieglobsčio prašytojų profesinio orientavimo ir konsultavimo metodika”, R. Aušrotas, D. K. Kuzmickaitė, R. Civinskas (lietuvių ir anglų k.). Socialinės ekonomikos institutas. „Informacijos parkas“. Kaunas. 2006.  ISBN 9955-684-04-6. P. 63- 101.
    •    Kuzmickaitė D. K. „Pabėgėlių profesinio konsultavimo ir mokymo Portfolio metodinės gairės darbui su klientais“,//„Praktinės metodinės priemonės darbui su prieglobsčio prašytojais“, R. Aušrotas, D. K. Kuzmickaitė, R. Civinskas.  Socialinės ekonomikos institutas. „Informacijos parkas“. Kaunas. 2006. P. 35-73.
    •    Kuzmickaitė D. K. “Portfolio Methodology for Refugee Professional Counselling and Teaching“// Methodology of Professional Guidance and Counselling. R. Aušrotas, D. K. Kuzmickaitė, R. Civinskas. (translation from Lithuanian). Socialinės ekonomikos institutas ir „Informacijos parkas“. Kaunas. 2006. P. 63-104.
    •    Kuzmickaitė D. K. 2006. “Šiuolaikinė lietuvių migracija: bendruomenės ir individo tapatumų slinktys”// In Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai. Atsakingasis redaktorius prof. hab.dr. A. Andrijauskas. Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. p.180-190/
    •    Kuzmickaitė D. K. 2005.  “Recent Lithuanian Immigrants in Chicago: Gendered Strategies in Pursuit of a Legal Status or Barakudos, Kobietos and Alfonsai”// Beginnings and Ends of Emigration. Ed. By Dalia Kuizinienė. Versus Aureus. P. 157-172.
    •    Kuzmickaitė D. K. 2005.  “Recent Lithuanian Immigrants in Chicago: Gendered Strategies in Pursuit of a Legasl Status or Barakudos, Kobietos and Alfonsai”// Beginnings and Ends of Emigration. Ed. By Dalia Kuizinienė. Versus Aureus. P. 157-172.
    •    Kuzmickaitė D.K.  2004.  “Typology and Pecularities of the Studied Communities“ in Social Economy: Needs and opportunities of the Local Communities. Report of the Research.(„Tirtų bendruomenių tipologija ir ypatumai“ // Socialinė ekonomika: Vietos bendruomenių poreikiai ir galimybės. Tyrimo ataskaita.) Vytauto Didžiojo universitetas. Nr. 1. P. 24-46. (in Lithuanian)
    •    Kuzmickaitė D.K.  2004.  “Research Methodology“ in Social Economy: Needs and opportunities of the Local Communities. Report of the Research. („Tyrimo metodologija“// Socialinė ekonomika: Vietos bendruomenių poreikiai ir galimybės. Tyrimo ataskaita.) Vytauto Didžiojo universitetas. Nr. 1. P.15-23. (in Lithuanian)
    •    Kuzmickaitė D.K.  2004.  Tarp dviejų pasaulių: Naujieji imigrantai lietuviai Čikagoje (1988-2000). Vytauto Didžiojo universitetas. (monografija, p. 208). – monography translated into Lithuanian. 
    •    Kuzmickaitė D.K.  2003.  Between Two Worlds:  Recent Lithuanian Immigrants in Chicago (1988-2000). Versus aureus, Vilnius.  (monography, p. 190).
    •    Kuzmickaitė D. K. 2002.  “ Post-War Generation Constructing Symbolic Dialect in Life Experiences of the Student of Marijampole’s Teacher’s Seminary“ in Lithuanian Applied Scientific Conference Papers in Honor to Dr. M. Krasauskaite 100 birth year jubilee. („Pokario kartos simbolinio dialekto konstravimas Marijampolės mokytojų seminarijos mokinės gyvenimo patirtyse” // Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos dr. M. Krasauskaitės 100-osioms g. metinėms , pranešimų rinkinys.-Marijampolė. p.29-38.  (in Lithuanian)
    •    Kuzmickaitė D. K.  2000.   First Days and Adaptation Dificulties of Lithuanian Immigrants in Chicago“ in Metmenys. – Chicago, IL.,– Nr. 79.  „Pirmosios lietuvių imigrantų dienos Čikagoje ir adaptacijos sunkumai“ // (in Lithuanian)
    •    Kuzmickaitė D. K. „National and Religious Life of Chicago Lithuanian Community“ in  Chronicle of Lithuanian Catholic Academy. (Tautinis ir religinis Čikagos lietuvių bendruomenės gyvenimas // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis.) – Vilnius, 2000, - T. XVII. (in Lithuanian)
    •    Kuzmickaitė D. K.  2000.  “Role of Social Ties for the Lithuanian Immigrants During their Setlement in Chicago“ in Lithuanian Science Academy’s Publication of Joint Scientific Conference Papers. („Socialinių ryšių vaidmuo Čikagos naujųjų lietuvių imigrantų kūrimosi laikotarpiu“ // Socialinė tikrovė ir subjektas: socialinio žinojimo problemos globalioje žinių rinkoje. Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto ir kt. institucijų juntinės konferencijos darbai.) – Vilnius.,– P. 18–21. (in Lithuanian).
    •    Kuzmickaitė D. The Adaptation of Recent Lithuanian Immigrants in Chicago // Lituanus. – 2000. – Nr. 46 (2). – P. 63–76. http://www.lituanus.org/2000/00_2_05.htm
    •    Kuzmickaitė, Daiva K. Between Two Worlds: First Days and Adaptation Process of Recent Lithuanian Immigrants in Chicago // Sociological Abstracts. – 1999.  August. Nr. 47/7. Suppl. 185. P.10.
    •    Kuzmickaitė, D., Constable, R., Harrison, D. Walkman, L. The Emergent Role of the School Social Worker in Indiana // School Social Work Journal. – 1999.  Fall. Vol. 24. No.1. P. 1-14.
    •    Kuzmickaitė D. „Tikybos dėstymas vaikų darželyje“. // „Laiškai lietuviams“, 1993. Nr. 1.18 p.

 

 

 

i_kalnus_i_virsunes-0341.jpg

Korp!Giedra. Šūkis: "Į kalnus, į viršūnes"

Korp!Giedros Jubiliejinė Šventė - 90 m. nuo įsikūrimo!

 

Ji bus dieną po rekolekcijų - 2016 m. lapkričio 20d. 

Ji prasidės šv.  Mišiomis 9 v.r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, IL
Tuoj po šv. Mišių, Ateitininkų Namuose akademinė dalis, kurioje bus
     nauju narių įžodis,
     sveikinimai,
     ses. dr. Daivos Kuzmickaitės pašnekesys
     "Moters vaidmuo Bažnyčioje ir gyvenime, žengiant į 21-mą amžių antikristinėje kultūroje",
     linksmoji dalis - kupletai apie Giedrą bei vaišės.
Visi kviečiami.

 

 

 

"Tavo veido šviesa" -  2016 m. balandžio 17 d.

Antanas Vaičiulaitis - rašytojas, diplomatas: kūryba ir gyvenimas.

Spauskite ant nuotraukos, kad pamatyti sekančią nuotrauką (21 R. Satkausko nuotrauka).

 

 

 

Korp!Giedra susirinkimas Lemonte,IL 2015-11-22

Spauskite ant nuotraukos, kad pamatyti sekančią nuotrauką (70 R. Satkausko nuotraukų).

 

 

 

Naujų narių nuotraukos - 2013m. lapkritis

Spauskite ant nuotraukos, kad pamatyti sekančią nuotrauką (16 R. Satkausko nuotraukų).