Ateitininkų sendraugių stovykla Kennebunkporte

Šių metų rugpjūčio 4-10 dienomis vyks kasmetinė Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė tėvų Pranciškonų vasarvietėje, Kennebunk miestelyje, Meino valstijoje. Kas dar nėra svečiavęsi Kennebunk mietelyje, bus priblokštinuostabaus grožio paplūdymiais, gamta ir saulėlydžiais ramių rugpjūčio vakarų metu. Ši ateitininkų stovykla tai ne tik galimybė praturtinti dvasią giliomis paskaitomis ir diskusijomis, pradžiugintį širdį plačia muzikinių koncertų pasiūla, tačiau ir pasisemti stiprybės visiems ateinantiems metams, pabūti dvasingoje aplinkoje ir susirasti naujų draugū.

Read More

Šiaurės Amerikos ateitininkų suvažiavimas – 2016 m. rugs. 25 d.

Šių metų rugsėjo 25 d., sekmadienį, nuo 2 val. p.p. iki 4 val. p.p. Čikagos alike (JAV rytiniame pakraštyje – 3-5 val. p.p., o Los Angeles – 12-2 val. p.p.) vyks Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Pagrindinė susirinkimo vieta – Ateitininkų namaiLemonte. Planuojama tiesioginė video konferencija, kurioje internetu galės dalyvauti ateitininkai iš visų Šiaurės Amerikos vietovių. Susirinkime bus pateiktos veiklos ir finansų ataskaitos bei renkami Tarybos nariai. Netrukus bus paskelbta susirinkimo darbotvarkė ir nuoroda kaip prie susirinkimo prisijungti...

Read More

Tarybos nario darbas

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas Dr. Tomas P. Girnius atsako į kelis dažnai užduotus klausimus apie tarybos nario darbą.

Kokios yra Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pareigos?
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pareigas galima skirstyti į dvi labai skirtingo pobūdžio grupes. Iš vienos pusės, tarybos nariai atsako už Šiaurės Amerikos ateitininkų (Lithuanian Catholic Federation ‚Ateitis‘) sveiką būseną kaip korporacija. Prižiūri, kad ataskaitos, registracijos, ir kitos formos, kurių reikalauja įstatymai, būtų tinkamai paruoštos ir laiku pristatytos...

Read More

Ateitininkų namų knygų klubo skaitomų knygų sąrašas

Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Drive, Lemont, IL) nuo 2013 m. rudens vyksta knygų aptarimai bei diskusijos.  Skaitomos knygos parašytos lietuvių ar anglų kalbomis, o diskusijos vyksta lietuvių kalba.Visi kviečiami dalyvauti.

Negalintiems dalyvauti knygų aptarimuose Ateitininkų namuose ar kitur gyvenantiems gal įdomu peržiūrėti diskutuotų knygų sąrašą, kurią nors iš šių knygą perskaityti, jas aptarti su savo šeimos nariais, draugais ar kolegomis. Malonaus skaitymo!

Read More

Pradiniai skautų ir ateitininkų santykiai

2008 metais svenčiama šimtas metų nuo pasaulio skautų įkūrėjo Baden-Powell knygos "Skautybė berniukams" išleidimo.  Tuo pačiu metu švenčiama 90 metų nuo lietuvių skautybės įkūrimo. Šiam rašiniui pasinaudota lietuvių skautų įkūrėjo Petro Jurgėlos knyga "Lietuviškoji skautija", išleista Lietuvių skautų sąjungos 1975 m. Ypatingas dėmesys bus skiriamas šioje knygoje aprašytiems pradiniams skautų ir ateitininkų santykiams...

Read More