Šiaurės Amerikos ateitininkų suvažiavimas – 2016 m. rugs. 25 d.

Šių metų rugsėjo 25 d., sekmadienį, nuo 2 val. p.p. iki 4 val. p.p. Čikagos alike (JAV rytiniame pakraštyje – 3-5 val. p.p., o Los Angeles – 12-2 val. p.p.) vyks Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Pagrindinė susirinkimo vieta – Ateitininkų namaiLemonte. Planuojama tiesioginė video konferencija, kurioje internetu galės dalyvauti ateitininkai iš visų Šiaurės Amerikos vietovių. Susirinkime bus pateiktos veiklos ir finansų ataskaitos bei renkami Tarybos nariai. Netrukus bus paskelbta susirinkimo darbotvarkė ir nuoroda kaip prie susirinkimo prisijungti...

Read More

Tarybos nario darbas

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas Dr. Tomas P. Girnius atsako į kelis dažnai užduotus klausimus apie tarybos nario darbą.

Kokios yra Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pareigos?
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pareigas galima skirstyti į dvi labai skirtingo pobūdžio grupes. Iš vienos pusės, tarybos nariai atsako už Šiaurės Amerikos ateitininkų (Lithuanian Catholic Federation ‚Ateitis‘) sveiką būseną kaip korporacija. Prižiūri, kad ataskaitos, registracijos, ir kitos formos, kurių reikalauja įstatymai, būtų tinkamai paruoštos ir laiku pristatytos...

Read More

Ateitininkų namų knygų klubo skaitomų knygų sąrašas

Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Drive, Lemont, IL) nuo 2013 m. rudens vyksta knygų aptarimai bei diskusijos.  Skaitomos knygos parašytos lietuvių ar anglų kalbomis, o diskusijos vyksta lietuvių kalba.Visi kviečiami dalyvauti.

Negalintiems dalyvauti knygų aptarimuose Ateitininkų namuose ar kitur gyvenantiems gal įdomu peržiūrėti diskutuotų knygų sąrašą, kurią nors iš šių knygą perskaityti, jas aptarti su savo šeimos nariais, draugais ar kolegomis. Malonaus skaitymo!

Read More

Pradiniai skautų ir ateitininkų santykiai

2008 metais svenčiama šimtas metų nuo pasaulio skautų įkūrėjo Baden-Powell knygos "Skautybė berniukams" išleidimo.  Tuo pačiu metu švenčiama 90 metų nuo lietuvių skautybės įkūrimo. Šiam rašiniui pasinaudota lietuvių skautų įkūrėjo Petro Jurgėlos knyga "Lietuviškoji skautija", išleista Lietuvių skautų sąjungos 1975 m. Ypatingas dėmesys bus skiriamas šioje knygoje aprašytiems pradiniams skautų ir ateitininkų santykiams...

Read More

Šalkauskio gyvos dvasios sąjūdis

Stasys Šalkauskis, nors ir nėra ateitininkijos tėvas ar kūrėjas, dar tebėra ateitininkijos istorijoje žinomiausias jos ideologas bei jos pagrindinis organizacinės struktūros architektas. Stasio Šalkauskio asmenybė svarbi ne tik ateitininkijai bet ir lietuvių tautos intelektualinei bei kultūrinei praeičiai kaip Lietuvos XX amžiaus žymiausias katalikų intelektualų vadovas . Tris metus prieš savo mirtį Šalkauskis pradėjo puoselėti jam pačiam visai naują ir nūdien ateitininkijai primirštą skirtingą tikėjimo išpažinimo bei religinės veiklos sampratą, kurią jis pavadino “Gyvosios Dvasios Sąjūdžiu”. Šalkauskiui bei jo Gyvosios Dvasios pasekėjų unikalus visuomeninis bandymas buvo pakirstas Šalkauskio mirtimi, kataklizminiu Antruoju Pasauliniu Karu bei komunistinio rėžimo sriautu.Visgi verta nūdien ateitininkijai suprasti bei išgvildenti Šalkauskio “Gyvosios Dvasios Sąjūdžio” bruožus bei ypatybes ir pažvelgti, ar šio lietuvių tautos milžino dvasinio mąstymo kulminacija tebeturi kokio aktualumo mums ateitininkams bei katalikams, stengiantis suformuluoti ateitininkijos viziją bei nustatyti lietuvių katalikų veiklos strategiją XXI amžiuje...

Read More