Korp!Giedros ruošiamos rekolekcijos moterims Ateitininkų Namuose, Lemonte,IL  2016 m.  lapkričio 19 d., šeštadienį.

Daiva_2015.jpg

Visos moterys mielai kviečiamos ypatingoms rekolekcijomis -  “Motinos bažnyčios širdyje aš būsiu meilė“, kurias praves iš Lietuvos atvykusi Nekalto Prasidėjimo ses. dr. Daiva Kuzmickaitė, profesorė iš Vytauto Didžiojo Universiteto.  Daugiau informacijos apie ses. dr. Kuzmickaitę rasite Korp!Giedra tinklalapio dalyje žemiau sąjungų.   Rekolekcijas ruošia Korp!Giedra, atžymėti 90 metų gyvavimo sukaktį. 
Pradžia 9 v.r. ir tęsis iki 3 v.p.p.
Kaina $15 asmeniui, bus kava ir lengvi pietūs. Registruotis pas
Laimą Garbonkienę  lyma@juno.com ir 630-204-2601 ar  
Lidiją Ringienę  l.ringus@comcast.net ir 630 267 9010

Korp!Giedra. Šūkis: "Į kalnus, į viršūnes"

Korp!Giedros Jubiliejinė Šventė - 90 m. nuo įsikūrimo!

 

Ji bus dieną po rekolekcijų - 2016 m. lapkričio 20d. 

Ji prasidės šv.  Mišiomis 9 v.r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, IL
Tuoj po šv. Mišių, Ateitininkų Namuose akademinė dalis, kurioje bus
     nauju narių įžodis,
     sveikinimai,
     ses. dr. Daivos Kuzmickaitės pašnekesys
     "Moters vaidmuo Bažnyčioje ir gyvenime, žengiant į 21-mą amžių antikristinėje kultūroje",
     linksmoji dalis - kupletai apie Korp!Giedrą bei vaišės.
Visi kviečiami.