Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga (JAS)

APIE MUS

Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga (JAS) yra dalis Šiaurės Amerikos Ateitininkų organizacijos.

Jaunieji ateitininkai veikia kuopomis, bei dalyvaujant stovyklose. Mūsų sąjunga yra vaikams nuo penkių metų iki trylikos metų amžiaus. Šiuo metu kuopos veikia Chicago, Los Angeles, Cleveland, New York ir rytų pakraštyje.

JAS STOVYKLA

2018 m. JAS Dainavos Stovykla vyko liepos 15-22. 

 

2018 Stovyklos Laikraštėlis 

Laikraštėlio Nuotraukos (pamokos, vakarinės programos)

Laikraštėlio Nuotraukos Sporto Šventė

 

 

JAS Stovyklos Bendra Informacija ir Taisyklės

Ką Atsivezti i Stovykla

 

KUOPOS

JAV šiuo metu veikiančios kuopos: (galima susisiekti su kuopos globėjomis elektroniniu paštu)

Klevelando “Maironio”
Vida Sasnauskienė vidavytauras@mac.com
Gaja Milevičienė ibgaja@aol.com

Čikagos “Daumanto-Dielininkaičio”

Elena Harris   jascikaga@ateitis.org  

Los Angeles “kun. Stasio Ylos”
Žydra van der Sluys Zydra.VanDerSluys@lmu.edu
Andrea Memėnienė andrea@lightswitchcx.com
Angelė Jarasunienė angeleromas@yahoo.com

New Yorko “Marijos Pečkauskaitės”
Milda Palubinskaite: mildapalubinskas@yahoo.com
Juratė Žukauskienė julie@urbantechelectric.com

Bostono
Simona Minns simona.minns@gmail.com

Jas@ateitis.org