Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga (JAS)

APIE MUS

Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga (JAS) yra dalis Šiaurės Amerikos Ateitininkų organizacijos.

Jaunieji ateitininkai veikia kuopomis, bei dalyvaujant stovyklose. Mūsų sąjunga yra vaikams nuo penkių metų iki trylikos metų amžiaus. Šiuo metu kuopos veikia Chicago, Los Angeles, Cleveland, New York ir rytų pakraštyje.

JAS STOVYKLA

2019 m. JAS Dainavos Stovykla vyks liepos 7-14d. 

Bendra registracija prasides balandzio 1d.

Registracija Ateitininkam (kuopos nariam) prasides anksciau, ir informacija/nuoroda bus siunciama per kuopa.

 

Vadovu ir Stabo prasymai priimami iki kovo 15d

Mokytoju prasymai priimami iki kovo 15d

2018 Stovyklos Laikraštėlis 

Laikraštėlio Nuotraukos (pamokos, vakarinės programos)

Laikraštėlio Nuotraukos Sporto Šventė

 

 

JAS Stovyklos Bendra Informacija ir Taisyklės

Ką Atsivezti i Stovykla

 

KUOPOS

JAV šiuo metu veikiančios kuopos: (galima susisiekti su kuopos globėjomis elektroniniu paštu)

Klevelando “Maironio”
Aida O'Meara

Čikagos “Daumanto-Dielininkaičio”

Elena Harris   jascikaga@ateitis.org  

Los Angeles “kun. Stasio Ylos”
Andrea Memėnienė andrea@lightswitchcx.com

New Yorko “Marijos Pečkauskaitės”
Milda Palubinskaite: mildapalubinskas@yahoo.com


JAS Centro Valdyba

Rita Bieliauskiene, Alda Polikaitiene, Ramona Vaikutiene

Jas@ateitis.org