Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga (JAS)

APIE MUS

Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga (JAS) yra dalis Šiaurės Amerikos Ateitininkų organizacijos.

Jaunieji ateitininkai veikia kuopomis, bei dalyvaujant stovyklose. Mūsų sąjunga yra vaikams nuo penkių metų iki trylikos metų amžiaus. Šiuo metu kuopos veikia Chicago, Los Angeles, Cleveland, New York ir rytų pakraštyje.

JAS STOVYKLA

2019 m. JAS Dainavos Stovykla vyko liepos 7-14d. 

 

2018 Stovyklos Laikraštėlis 

Laikraštėlio Nuotraukos (pamokos, vakarinės programos)

Laikraštėlio Nuotraukos Sporto Šventė

 

 

JAS Stovyklos Bendra Informacija ir Taisyklės

Ką Atsivezti i Stovykla

 

KUOPOS

JAV šiuo metu veikiančios kuopos: (galima susisiekti su kuopos globėjomis elektroniniu paštu)

Klevelando “Maironio”
Gaja Milevičienė ibgaja@aol.com

Čikagos “Daumanto-Dielininkaičio”

Elena Harris   jascikaga@ateitis.org  

Los Angeles “kun. Stasio Ylos”
Andrea Memėnienė andrea@lightswitchcx.com

New Yorko “Marijos Pečkauskaitės”
Milda Palubinskaite: mildapalubinskas@yahoo.com

Jas@ateitis.org