Ateitininkų šalpos fondo apžvalga

Ateitininkų šalpos fondas (AŠF) yra savarankiškai veikiantis vienetas, kurio tikslas yra sutelkti lėšas remti ateitininkų veiklą ir jaunimo auklėjimą Šiaurės Amerikoje, Lietuvoje ir kituose kraštuose. Tuo būdu Fondas liudija Kristų ne tik žodžiais bet ir konkrečia pagalba.

AŠF nariai

AŠF nariu gali tapti kiekvienas, kuris nuoširdžiai remia Fondo paskirtį ir tikslus. Už kiekvieną 100 dol. auką suteikiamas vienas balsas.

Keli svarbesni AŠF istoriniai momentai

 • 1916 AŠF mintis iškelta, Varoneže, Rusijoje, kur I-jo Pasaulionio karo metu buvo susitelkę daug ateitininkų.
 • 1918 Išrinkta pirmoji AŠF vadovybė.
 • 1940 Fondas uždarytas Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą.
 • 1949 Prel. Jonas Balkūnas įsteigė Studentų šalpos fondą, New Yorke.
 • 1967 Dr. Petras Kisielius išrinktas pirmininku ir vadovybė perkelta į Čikagą.
 • nuo 1999 lyg šios dienos „Ateitis Relief Fund, Inc.“  yra inkorporuota Illinois valstijoje.
 • AŠF perorganizuota narių pagrindu.
 • Ruošiami metiniai narių suvažiavimai, Ateitininkų namuose,Lemont,Illinois.

AŠF paremti projektai 2001–2012

Veikla Šiaurės Amerikoje

Jaunučių, Moksleivių ir Studentų sąjungų veikla, ateitininkų stovyklos, ŠAAT jubiliejinė stovykla, Ateitininkų namai, Lemonte, ALRKF stovyklavietė, Dainava, Ateitininkijos 100-čio sukakties jubiliejinis kongresas ir kt.

Veikla Lietuvoje ir kitur

Ateitininkų Federacija Lietuvoje, ateitininkų kuopos, ateitininkų kongresai, Vokietijos ateitininkai, ir kt.

Leidiniai

 • „Ateities“ žurnalas
 • „Ateitininkų vadovas“ kun. Stasio Ylos trečia papildyta laida
 • „Marija, gelbėk mus!“ Sibiro maldaknygės išleidimas
 • Adelės Dirsytės monografija
 • kun. Stasio Ylos eilėraščių rinkinys
 • Kęstučio Skrupskelio knyga „Ateities draugai. Ateitininkų istorija (iki 1940 m.)“
 • ir kiti leidiniai

Išskirtinai stambiomis aukomis AŠF yra parėmę

Dr. Petras I. Jokubka, dr. Kazimieras Rimkus ir Jonas ir Laima Šalčiai.

Paaukoti