Sendraugių at-kų Centro valdyba pasiskirstė pareigomis

Su džiaugsmu pranešu, kad naujai išrinkti Ateitininkų Sendraugiu Sąjungos Centro valdybos nariai posėdžiavo šią praėjusią savaitę ir pasiskirstė pareigomis.
Man garbė pristatyti naują Šiaures Amerikos Ateitininkų Sendraugių Centro valdybą:

kun. Lukas Laniauskas, SJ – dvasios vadovas
Rasa Narutytė-Kasniūnienė – pirmininkė
Marius Kriaučiūnas – vice pirmininkas
Rita Rušėnienė – sekretorė
Audrius Rušėnas – iždininkas
 
Mūsų pirmas prioritetas bus susipažinti su rugp. 1 d. Dainavoje vykusiame Sendraugių at-kų suvažiavime sendraugių at-kų narių siūlytom mintim (apie veiklos prioritetus). Spalio mėn. žadame jas išnagrinėti ir neužilgo pristatysime trijų metų veiklos planą.
Pagarbiai,

Rasa Narutytė- Kasniūnienė

Sendraugiai tariasi Dainavoje

Sendraugiai tariasi Dainavoje

Lipnios mintys

Lipnios mintys