Šiaurės Amerikos ateitininkų suvažiavimas – 2016 m. rugs. 25 d.

Šių metų rugsėjo 25 d., sekmadienį, nuo 2 val. p.p. iki 4 val. p.p. Čikagos alike (JAV rytiniame pakraštyje – 3-5 val. p.p., o Los Angeles – 12-2 val. p.p.) vyks Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Pagrindinė susirinkimo vieta – Ateitininkų namaiLemonte. Planuojama tiesioginė video konferencija, kurioje internetu galės dalyvauti ateitininkai iš visų Šiaurės Amerikos vietovių. Susirinkime bus pateiktos veiklos ir finansų ataskaitos bei renkami Tarybos nariai. Netrukus bus paskelbta susirinkimo darbotvarkė ir nuoroda kaip prie susirinkimo prisijungti.

Tą dieną ateitininkai raginamirinktis į vietinius susirinkimus

Metinio susirinkimo proga raginame, kad ateitininkai susirinktų savo miestuose. Tai proga pabendrauti ir paplanuoti savo vietovės veiklą. Tuo pačiu kaip grupė galėsite dalyvauti visų Šiaurės Amerikos ateitininkų metiniame susirinkime per internetą. Bus galima prisijungti prie susirinkimo per "Google Hangouts", curio būdu dalyvaus  Bostono, Detroito, Philadelphijos, Clevelando, Los Angeles ir New Yorko ateitininkai. Kviečiami ir atstovai iš kitų vietovių.

Metiniame susirinkime siūlome perduoti trumpą (2-5 min.) pranešimą, apibūdinantį jūsų vietovės veiklą. Tai svarus forumas siekiant užtikrinti, kad visi Šiaurės Amerikos ateitininkai sužinotų apie jūsų veiklą ir norėdami galėtų prie jos prisidėti.

Centro valdybų pranešimai

Sąjungų centro valdybos yra prašomos paruošti trumpą (2-5min.) pranešimą, kuris bus perskaitytas metiniame susirinkime, apibūdinant savo sąjungų veiklą.

Kandidatai į ŠAAT

Metinio susirinkimo metu bus renkami bent 4 nariai į Š. Amerikos ateitininkų tarybą (ŠAAT). Dabar ieškomi kandidatai. Nariai tarnauja trejų metų kadenciją. ŠAAT firm. Tomas Grinius yra taip apibūdinęs ŠAAT narig pareigas: "Pareigas galima skirstyti į dvi labai skirtingo pobūdžio grupes. Viena vertus, tarybos nariai atsako už Šiaurės Amerikos ateitininkų (Lithuanian Catholic Youth Association 'Ateitis'), kaip korporacijos, 'sveiką būseną'. Kita vertus, taryba atsako, kad būtų pristatomos ilgalaikės idėjinės gairės, nurodomos organizacijos veiklos kryptys, perduodama jai ateities vizija. Taigi tarybos nario pareigų apimtis yra plati – nuo biurokratinių smulkmenų iki abstraktaus mąstymo". ŠAAT posėdžiauja telefonu ar akivaizdžiai 1-6 kartus per metus. Kadencija tęsiasi trejus metus.

Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti kitą (tam asmeniui sutikus), prašome pranešti ŠAAV sekretorei Vidai Kuprytei el. paštu vidaku at gmail taškas com arba telefonu 708-447-2036 (vakarais).