Korp!Giedra. Šūkis: "Į kalnus, į viršūnes" Korp!Giedros Jubiliejinė Šventė - 90 m. nuo įsikūrimo!

Ji bus dieną po rekolekcijų - 2016 m. lapkričio 20d. 

Ji prasidės šv.  Mišiomis 9 v.r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, IL
Tuoj po šv. Mišių, Ateitininkų Namuose akademinė dalis, kurioje bus
     nauju narių įžodis,
     sveikinimai,
     ses. dr. Daivos Kuzmickaitės pašnekesys
     "Moters vaidmuo Bažnyčioje ir gyvenime, žengiant į 21-mą amžių antikristinėje kultūroje",
     linksmoji dalis - kupletai apie Korp!Giedrą bei vaišės.
Visi kviečiami.