Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba posėdžiavo

•••• Darius Polikaitis – naujas tarybos pirmininkas ••••

Š. m. rugsėjo 15 d. naujai išrinkti Š. Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) nariai telefonu posėdžiavo ir pasiskirstė pareigomis. Darius Polikaitis iš Čikagos buvo paskirtastarybos pirmininku.Jis perima pareigas iš šešerius metus dirbusio dr. TomoGirniaus. Daina Čyvienė sutiko eiti valdybos vicepirmininkės pareigas, Rita Bureikaitė-Kaufmanienė liko sekretore. Eligijus Sužiedėlissutiko tęsti iždininko darbus, kol bus surastas tinkamas pakaitalas. Posėdyje buvo apgailestauta, kad prel. Edmundas Putrimas dėl per didelio darbo krūvio turėjo atsisakyti ateitininkų dvasios vadovo pareigų. Posėdyje buvo diskutuojami siūlymai, kaip ateinančiais metais Šiaurės Amerikos ateitininkai pažymės savo sąjūdžio 110 m. jubiliejų. Šalia jau minėtų asmenų taryboje dirbs Marija Čyvaitė, Rima Girniuvienė, Eglė Paulikienė, Grasilda Reinytė, Vytautas Sužiedėlis ir dr. Algirdas Lukoševičius.

ŠAAT info

_IMA2371 (1).jpg