Tarybos nario darbas

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas Dr. Tomas P. Girnius atsako į kelis dažnai užduotus klausimus apie tarybos nario darbą.

Kokios yra Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pareigos?
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pareigas galima skirstyti į dvi labai skirtingo pobūdžio grupes. Iš vienos pusės, tarybos nariai atsako už Šiaurės Amerikos ateitininkų (Lithuanian Catholic Federation ‚Ateitis‘) sveiką būseną kaip korporacija. Prižiūri, kad ataskaitos, registracijos, ir kitos formos, kurių reikalauja įstatymai, būtų tinkamai paruoštos ir laiku pristatytos. Taip pat prižiūri korporacijos įstatus: kilus klausimams, juos interpretuoja; kai paaiškėja, kad juose yra nesuderinamų prieštaravimų, tuos įstatus atitinkamai pakoreguoja. Iš kitos pusės, taryba taip pat atsako, kad būtų pristatomos ilgalaikės idėjinės gairės, nurodomos organizacijos veiklos kryptys, perduodama jai ateities vizija. Taigi tarybos nario pareigų apimtis yra labai plati – nuo buriokratinių smulkmenų iki abstraktaus mąstymo. Peršasi dvi išvados: tarybos nario darbas yra įdomus, ir efektyviai tarybai reikalingi skirtingų gabumų nariai.

Kiek laiko reikia jom skirti? 
Paprastai per metus taryba du kartus susirenka į bendrą posėdį. Kadangi dažnai didelė dauguma tarybos narių gyvena Chicago mieste ar priemiesčiuose, tokie posėdžiai paprastai ten ir būna ruošiami. Šalia tiesioginių „akivaizdinių“ posėdžių, maždaug kas porą mėnesių vyksta distanciniai „neakivaizdiniai“ posėdžiai. Ankščiau tai vykdavo paprastos telefoninės konferencijos būdu, o per pastaruosius metus pradėjome naudoti kompiuterinę video ir audio programinę įrangą.

Ar būna asmeninių išlaidų?
Tiems, kurie iš toliau keliauja į Chicago, Šiaurės Amerikos ateitininkai iš dalies padengia skrydžio ir – jeigu reikia – nakvynės išlaidas. Pagal dabartinę tvarką, tarybos nariui, kuris atvyksta į Chicago iš JAV rytų pakrantės ar Kanados, padengiamos realios išlaidos iki 250 dolerių ribos. Nariams iš vakarų pakrantės ta riba yra padidinta iki 500 dolerių. Ir vienu, ir kitu atveju, kiekvienas ne prie Chicago gyvenantis tarybos narys gali šia lengvata pasinaudoti du kartus per metus. Skirtumą tarp realių išlaidų ir minėtų ribų tenka nariui padengti iš savos kišenės.

Kaip ilgai narys gali būti taryboje?
Per daugelį metų yra nusistovėjusi tvarka, kad Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos narys renkamas trijų metų kadencijai. Tai kadencijai pasibaigus, tas pats narys gali kandidatuoti antrai kadencijai, tačiau, atitarnavus šešis metus iš eilės, paprastai bent vieniems metams pasitraukiama. Ankstyvesniuose įstatuose nebuvo labai aiškiai apibrėžti nei kadencijos trukmė, nei kiek iš eilės kadencijų leidžiama tarnauti. Ruošiami patobulinti įstatai, kad atsakymas į šį klausimą būtų aiškus ir nedviprasmiškas.